av

WouTec Horeca Service, Sint odulphusstraat 66, 8574 SZ Bakhuizen Tel: +31(0)643006841 E-mail:info@woutec.nl Website:www.woutec.nl
BIC:ABNANL2A Bank:ABNAMRO Reknr.503103993 IBAN:NL09ABNA0503103993 KvK:60368063 BTW nr.:NL194726289B01
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 algemeen.
1.1Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop,
reparaties of welke andere, al of niet nadere overeenkomsten dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 door aanvaarding van onze aanbieding of door het geven van een opdracht aan ons aanvaardt de koper deze voorwaarden met
gelijktijdige buitenwerk stelling van andere. Waaronder zijn eigen condities.
Artikel 2 prijzen.
2.1 tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen zoals vermeld op de ‘’prijslijst’’ welke van kracht is op het moment
waarop de goederen door ons worden geleverd.
2.2 onder de ‘’prijslijst’’ wordt in dit verband verstaan de door ons gehanteerde lijst van verkoopprijzen. Deze lijst wordt door ons op
verzoek van de afnemer aan deze toegestuurd.
2.3 tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief B.T.W..
Artikel 3 levering.
3.1 af onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie : “ Franco afleveringsadres”. Wij behouden ons het recht voor om bij orders
met betrekking tot een hoeveelheid beneden de ‘’standaardverpakking’’ de vrachtkosten bij de afnemer in rekening te brengen.
3.2 onder “ standaardverpakking ‘’ wordt in dit verband verstaan de op de prijslijst vermelde verpakkingseenheid.
3.3 ingeval van levering binnen Nederland geschiedt het vervoer voor onze rekening en risico.
3.4 al onze leveringen buiten Nederland geschieden op de conditie : “ af magazijn”
Artikel 4 betaling.
4.1 betaling van onze facturen dient binnen acht dagen na de factuurdatum te worden verricht.
4.2 indien de afnemer niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijn betaald heeft, is hij van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldag
de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.
4.3 met betrekking tot de ter invordering van het door de afnemer aan ons verschuldigde gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn wij
gerechtigd om in ieder geval 15% over het verschuldigde bedrag te vorderen, indien de werkelijke invorderingskosten hoger zijn, zijn
wij gerechtigd de werkelijke kosten te verhalen op de afnemer.
4.4 de afnemer is niet gerechtigd tot enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij wij de vordering van afnemer erkennen.
4.5 door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heft op een latere factuur.
Artikel 5 eigendomsvoorbehoud.
5.1 de eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al het geen hij ter zake
krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren goederen aan ons verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, waaronder
mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, kosten, alsmede
eventuele krachtens overeenkomst verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden.
5.2 voordat de eigendom van de goederen op afnemer is overgegaan. Is afnemer niet gerechtigd de goederen aan derden te verpanden of
anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de goederen waarvan wij eigenaar zijn, dit in het kader
van afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
5.3 indien en zolang wij eigenaar van de goederen zijn, zal afnemer ons onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in
beslag genomen worden of anderszins aanspraak wordt gemaakt op ( enig onderdeel van ) de goederen. Voorts zal afnemer ons op ons
eerste meedelen waar de goederen waarvan wij eigenaar zijn zich bevinden.
5.4 bij beslag, ( voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarde, de
bewindvoeder of de curator wijzen op onze ( eigendoms-) rechten
Artikel 6 ontbinding.
WouTec Horeca Service, Sint odulphusstraat 66, 8574 SZ Bakhuizen Tel: +31(0)643006841 E-mail:info@woutec.nl Website:www.woutec.nl
BIC:ABNANL2A Bank:ABNAMRO Reknr.503103993 IBAN:NL09ABNA0503103993 KvK:60368063 BTW nr.:NL194726289B01
6.1 indien afnemer niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst voortvloeit, is afnemer in verzuim en zijn
wij gerechtigd: – de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling
voldoende zeker is gesteld; en/of – zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst en direct daarmee
samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke
overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6.2 ingeval van ( voorlopige ) surseance van betaling en faillissement van afnemer of van het bedrijf van afnemer en ingeval van stillegging
of liquidatie van het bedrijf van betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn: – de
uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of – alle eventuele verplichtingen
ten opzichte van afnemer op te schorten; een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook
en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6.3 ingeval zich een gebeurtenis voordoet als beschreven in (i) 6.2. of (ii) 6.1. zijn respectievelijk (i) al onze vorderingen op afnemer en (ii)
at onze dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst (en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij
gerechtigd de betreffende goederen terug te nemen, in dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van afnemer te
betreden teneinde de goederen in bezig te nemen, afnemer is verplicht de nodigde maatregelen te nemen teneinde ons in de gelegenheid te
stellen onze rechten te effectueren
Artikel 7 klachten en garantie.
7.1 afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk na aflevering te inspecteren, eventuele reclames over gebreken aan de goederen, alsmede
verschillen in hoeveelheid, gewicht,samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor overeengekomen beschrijving
moeten uiterlijk binnen vijftien dagen na aflevering schriftelijk aan ons worden meegedeeld tenzij de gebreken of verschillen redelijkerwijs
niet binnen die termijn aan het licht hadden kunnen komen. In dat laatste geval moeten de breken of verschillen uiterlijk binnen vijftien
dagen na constatering aan ons worden gemeld.
7.2 indien tijdig een klacht is ingediend en komst vast te staan dat het door ons geleverde ondeugdelijk is, zijn wij gehouden te onzer
keuze, hetzij de koopsom te restitueren, hetzij opnieuw te leveren door voldoening aan een van de hiervoor genoemde presentatie zullen
wij van onze garantieverplichtingen volledig gekweten zijn en zullen wij tot geen enkele verduren ( schade) vergoeding gehouden zijn.
Artikel 8 overmacht.
8.1 indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen jegens afnemer kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de
duur van de overmachttoestaand.
8.2 indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
8.3 onder overmacht aan onze zijde wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van onze
verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van onze verplichtingen
redelijkerwijs niet meer van ons kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend; stakingen en
uitsluitingen, stagnatie van de productie of andere problemen bij onze productie of die van onze toeleveranciers en/of bij het eigen of door
derden in onze opdracht verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
Artikel 9 reparaties.
Teruggave van door ons gereageerde goederen geschiedt onder rembours.
Artikel 10 toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten als bedoeld in de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als authentieke versie van deze algemene
voorwaarden wordt beschouwd de versie gesteld in de Nederlandse taal.
Artikel 11 bevoegde rechter
Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.